Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

az Agro-Tipp No.1. Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán

Általános rendelkezések

Szerződő felek jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített jogviszonya az adott jogügylet kapcsán megkötött szállítási megállapodáson, adásvételi szerződésen vagy más írásbeli megállapodáson alapul. Ezen szerződések, valamint az ÁSZF egységes egészet képeznek. Vevő az adott jogügylet kapcsán készült szállítási megállapodásban szereplő specifikációjú gépet az Agro-Tipp No.1 Kft-től megvásárolja, az Agro-Tipp No.1 Kft. pedig ezen gépet a Vevő részére eladja (az új gép gyártási éve az adott naptári évnél korábbi is lehet, erről azonban az Agro-Tipp No.1 Kft. a Vevőt tájékoztatni köteles). Felek között az adásvételi jogügylet csak írásban jöhet létre.

Szerződő felek megállapítják, hogy az Agro-Tipp No.1 Kft. mezőgazdasági gépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az Agro-Tipp No.1 Kft. az általa forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán került Vevővel jogviszonyba, mely jogviszony részletes szabályozásaként felek jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF-ben) írtakat kölcsönösen elfogadják és e szerint járnak el.

I. Felek együttműködési kötelezettsége

1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről egymást kölcsönösen tájékoztatják.

2. Az Agro-Tipp No.1 Kft. a megrendelő által kijelölt személy(ek)nek az átadást követően a gép „Kezelési útmutató” szerinti kezeléséhez - a Vevő igénye esetén - egyszeri alkalommal, külön térítés nélkül segítséget nyújt. Ezen segítségnyújtáson a Vevő részéről megegyezésnek megfelelő számú kezelő vehet részt.
Vevő tudomásul veszi, hogy a gép későbbi kezelési hiányosságaiból, nem megfelelő használatából eredő károkért az Agro-Tipp Kft.–t semmi nemű felelősség nem terheli.

3. Az Agro-Tipp No.1 Kft. tájékoztatást ad a Vevőnek az adásvétel tárgyát képező gép műszaki adatairól, ismerteti a gyártó vonatkozó adatközlését. Vevő ezen adatok és saját gazdálkodási körülményei, illetve szokásai ismeretében maga választja ki az adott gépet, így az Agro-Tipp No.1 Kft. nem vállal felelősséget az üzemeltetéshez szükséges erőgép-munkagép kapcsolat létrehozásáért.

4. Nem egyösszegű fizetés esetén, illetve hitel vagy lízing bevonással történő teljesítés esetén a Vevő köteles az adásvétel tárgyára vagyonbiztosítást, illetve töréskárra vonatkozó biztosítást kötni a futamidő végéig. A biztosítás és a káreseménnyel kapcsolatos ügyintézés költségei a Vevőt terhelik.

II. Vételár

1.Szerződő felek az adásvétel tárgyát képező gép vételárát a szállítási megállapodásban, illetve az adásvételi szerződésben rögzítik. A jogügyletet felek a megállapodásuk szerinti pénznemben (HUF, EUR, CHF, USD, GBP, stb.) kötik, a vételárat bruttó (nettó ár+Áfa) összegben határozzák meg. A megadott árak hatósági jelzéssel (rendszám) ellátott gépek esetén vámkezelten érvényesek. A forgalomba helyezés költségét a Vevő viseli.

2. A Vevő tudomásul veszi, amennyiben a teljesítés kapcsán előleget fizet és a teljesítés olyan okból hiúsulna meg, melyért a Vevőt terheli a felelősség, akkor az átvett előlegből az Agro-Tipp No.1 Kft. az előleg teljes összegének 10%-át kitevő összeget kártérítés címén levonja és a fennmaradó összeget fizeti vissza Vevő részére. A kártérítés mértékét Vevő értékarányosként elfogadja, azt a felek a jogügylet meghiúsulása kapcsán az Agro-Tipp No.1 Kft.-t ért károk átalányának tekintik.

3. A foglaló vagy az előleg befizetése után a megrendelést jogkövetkezmény nélkül lemondani nem lehet. Az Agro-Tipp No.1 Kft. nem vállal felelősséget a Vevő esetleges hitelképtelensége esetére. Ekkor az Agro-Tipp No.1 Kft. jogosult az átvett foglaló, illetve előleg összegéből a II.2. pontban írt tételeket külön felhívás nélkül is levonni. Nem jár vissza a foglaló abban az esetben, ha a vételárba beszámítandó használt gép átadásának, mint a vételár megfizetésének feltétele az új gép átadására kijelölt időpontig nem teljesülne. A Vevő minden esetben köteles az Agro-Tipp No.1 Kft.-nek a foglaló összegét meghaladó felmerült kárát is megtéríteni.

4. Amennyiben a megkötött jogügylet kapcsán foglaló kerül átadásra, úgy felek tudomásul veszik, hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglaló bruttó összegét elveszíti, a kapott foglaló bruttó összegét kétszeresen köteles visszatéríteni. A jogügylethez kapcsolódó használt gép ellenértéke foglalóként csak a vonatkozó számla kibocsátását és a számlán megjelölt használt gép átadás-átvételét követően vehető figyelembe.

5. Az előleg, illetve a foglaló befizetésére vonatkozó határidő elmulasztása esetén az Agro-Tipp No.1 Kft. a jogügylettől elállhat.

6. Amennyiben Vevő a devizában megkötött ügyletet forintban kívánja számláztatni, illetve fizetni, úgy a forintban fizetendő ár megállapítása során felek az elszámolás alapjául a Budapest Bank Zrt. érvényes deviza eladási árfolyamát fogadják el és a számlaárat külön adásvételi szerződésben rögzítik. A fizetési feltételeket minden esetben az adás-vételi szerződésben pontosan rögzítik a felek.

Devizában megadott ár esetén a kiszámlázott vételár forintértékét a Budapest Bank Zrt. deviza eladási árfolyamán számoljuk át, az alábbiak szerint:

Első előleg: A Vevő előlegként …….- Ft-t a szerződés aláírását követően, előleg bekérő alapján köteles megfizetni az Agro-Tipp No.1 Kft. részére átutalással. Az előleg beérkezését követően a jóváírás napjával az Agro-Tipp No.1 Kft előleg számlát állít ki a Vevő részére. Az előleg Agro-Tipp No.1 Kft. bankszámlájára történő beérkezését követő napon érvényes deviza eladási árfolyamon kerül elszámolásra.

Második előleg (teljes vételár): Az Agro-Tipp No.1 Kft. a gép átadását megelőzően kiállítja második előleg bekérőjét, mely a teljes vételárat tartalmazza az első megfizetett előleg figyelembe vételével. Az előleg beérkezését követően a jóváírás napjával az Agro-Tipp No.1 Kft. előleg számlát állít ki a Vevő részére. Az előleg Agro-Tipp No.1 Kft. bankszámlájára történő beérkezését követő napon érvényes deviza eladási árfolyamon kerül elszámolásra. Az Agro-Tipp No.1 Kft. bankszámlájára történő beérkezését követő napon érvényes deviza eladási árfolyamon kerül elszámolásra.

Végszámla: A gép teljes vételárának kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül kiállításra a végszámla. A végszámlán a „teljesítés dátuma” és a gép átadásának napja meg kell, hogy egyezzen. A végszámla az első és második előlegszámla figyelembevételével kerül kiállítása.

7. A vételár tartalmazza a vám, az illetékek és az ÁFA összegét, melyet az Agro-Tipp No.1 Kft. a számlákon részletezve feltüntet. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződésben szereplő vételár az aktuális gyártói árképzés ajánlásának, a forgalmazó üzletpolitikájának, valamint a Vevő és az Agro-Tipp No.1 Kft. áregyeztetésének eredménye. Ugyanazon típusú gép jogügyletenként eltérő vételáron is forgalomba kerülhet. Ennek tényét vevő tudomásul veszi.

8. Hitel, illetve lízing esetén a teljes vételár akkor tekinthető teljesítettnek, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:

- a Vevő a saját erőt az Agro-Tipp No.1 Kft.-nek megfizette, valamint
- a finanszírozó pénzintézet, illetve a lízingcég a Vevő által igényelt hitelt, illetve a lízingösszeget átutalta az Agro-Tipp No.1 Kft. részére.
Használt gép beszámítása esetén a teljes vételár akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vevő a beszámított használt gép forgalomképes állapotáról gondoskodik, így különös tekintettel a korábbi hitelével kapcsolatos tehermentesítés összes költségeit megfizette, az ügyintézéshez szükséges meghatalmazásokat és dokumentumokat az Agro-Tipp No.1 Kft. részére átadta, illetve a forgalomképességhez szükséges pénzintézeti, hatósági, vagy más az üggyel kapcsolatban illetékességgel bíró szervezet utasításainak, adatszolgáltatási kötelezettségeinek, vagy eljárási cselekményei végrehajtásának eleget tett. Vevő köteles továbbá a beszámíttatott használt gép eladását a vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően a megadott határidőn belül bejelenteni. A használt gép beszámítási ára az új gépre vonatkozó adásvétel teljesüléséig – amennyiben azt foglalóként nem vették volna figyelembe - kauciónak minősül, és az a Vevő szerződésszegéséből eredő károk és költségek fedezetéül szolgál.

9. Beszámítás esetén az új és a használt gépekre vonatkozó adásvételi szerződésekben írtak összefüggő oszthatatlan kötelemnek minősülnek.

10. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen jogügylet során a hitel vagy lízing igénybevételéhez szükséges, gépfinanszírozási kérelmet és mellékleteit, valamint a pénzintézet által kért további dokumentumokat az Agro-Tipp No.1 Kft. ügyintézője részére az ügyintéző által megjelölt időpontig rendelkezésre kell bocsátania. A Vevő az együttműködési kötelezettségének késedelmes teljesítése jogkövetkezményeit maga viseli. Vevőt a szállítási megállapodás megkötése kapcsán a pénzügyi finanszírozás ügymenetéről és a járulékos költségekről az Agro-Tipp No.1 Kft. képviselője tájékoztatja.

11. A Vevő ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy jelen ÁSZF, illetve a kapcsolódó jogügyletekhez szükséges adatait – így személyes adatait is – az Agro-Tipp No.1 Kft. a finanszírozást végző pénzintézetnek vagy finanszírozást végző egyéb szervezetnek kezelésre átadja.

12. Amennyiben a Vevő részére az általa igényelt hitelt a finanszírozó pénzintézet nem engedélyezi, úgy a Vevő az igényelt hitel összegével azonos összegű vételárrészt köteles legkésőbb a hitelkérelem elutasítás közlését követő 8 napon belül az Agro-Tipp No.1 Kft.-nek megfizetni.

13. Az értékesített gép vonatkozásában a tulajdonjogát az Agro-Tipp No.1 Kft. a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. A tulajdonjog a teljes vételár Agro-Tipp No.1 Kft számlájára történő megérkezését követően száll át automatikusan a Vevőre.

14. Az Agro-Tipp No.1 Kft. a gép Magyarországra történő beérkezéséig fenntartja a jogot a teljes vételár módosítására, az esetleges gyártói árváltoztatás, típusváltozás, árfolyamváltozás, illetve egyéb, a forgalmazást rajta kívül álló okból befolyásoló árváltozási körülmény esetére (pl. új adónem, vagy illetékváltozás, stb.). A Vevő a forgalmazó ezen árváltoztatási jogát tudomásul veszi.

15. A számlával kapcsolatos kifogásait a Vevő kizárólag írásban teheti meg.

III. Szállítási feltételek

1. A Vevő a megvásárolt gépet az Agro-Tipp No.1 Kft. telephelyén, Tolnán veszi át. Egyedi megállapodás alapján a megrendelt gépet az Agro-Tipp No.1 Kft. a Vevő költségén az általa megjelölt helyre szállítja, ahol a Vevő saját költségén maga köteles gondoskodni a gép szállítóeszközről történő lerakodásáról. A kárveszélyviselés minden esetben az átadás helyén száll át a Vevőre és ez a gép minőségi és mennyiségi átvételének helye is. Amennyiben az átadás helye felek megállapodása alapján a gyártó telephelye, úgy a közvetlenül a gyártótól történő vevői átvétel során a Vevő felel a gép minőségi és mennyiségi átvételéért és ezen időponttól kezdődően viseli a kárveszélyt.

2. A szállítási és egyéb határidőket, valamint a gép átadás-átvételének időpontját felek a közöttük létrejött szállítási megállapodásban rögzítik.

3. A szállítási határidőnek a gyártó hibájából történő esetleges meghosszabbodásáért az Agro-Tipp No.1 Kft. felelősséget nem vállal. A Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti késedelemből eredő esetleges kárát az Agro-Tipp No.1 Kft. nem köteles megtéríteni.

4. Az átadás-átvétel tényét, annak körülményeit, valamint a Vevőnek adott tájékoztatásról és beüzemelésről szóló nyilatkozatot felek írásban rögzítik.

5. Az Agro-Tipp No.1 Kft. megtagadhatja a megrendelt termék szállítását, ha a szállítást megelőzően információt szerez arról, hogy a Vevőnek történő értékesítés megsértené az európai uniós, illetve a magyar kereskedelmi jogszabályokat, valamint a gyártóval kötött megállapodást.

6. Felek jogviszonyának fennállása alatt a Vevő által az ügyletkötés kapcsán megadott adatokban történt változásokat annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül haladéktalanul köteles az Agro-Tipp No.1 Kft.-nek bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, illetve az ebből eredő késedelem következményeit a Vevő maga viseli, azért az Agro-Tipp No.1 Kft. felelősséget nem vállal.

7. A Vevő átvételi késedelme esetén az Agro-Tipp No.1 Kft. jogosult az általa kijelölt átvételi időponttól az átvétel időpontjáig (ha az átvételi késedelem a Vevő hibájából származik, vagy a Vevő érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza) a Ptk. (magánszemélyek esetén 301.§ (1) bekezdése, gazdálkodó szervezetek esetén 301/A.§ (2) bekezdése) szerinti késedelmi kamatnak megfelelő kezelési díjat felszámítani. A Vevő azon károkat és járulékos költségeket (pl. az ügyintézés kapcsán) is köteles megtéríteni, melyeket a fenti kezelési díj nem fedez.

IV. Teljesítési feltételek

1. Amennyiben a Vevő az adott jogügylet kapcsán megkötött szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi, az Agro-Tipp No.1 Kft. írásbeli felszólítása alapján az ott megjelölt határidőben nem egyenlíti ki az Agro-Tipp No.1 Kft. ott meghatározott követeléseit, úgy az Agro-Tipp Kft. jogosult a tartozás megfizetéséig a Ptk. (magánszemélyek esetén 301.§ (1) bekezdése, gazdálkodó szervezetek esetén 301/A.§ (2) bekezdése) szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

2. Fizetési vagy biztosítéknyújtási feltételek megszegése esetén az Agro-Tipp No.1 Kft. jogosult a biztosítéknyújtási feltételek azonnali készpénzes fizetésre történő változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.

3. Az adott jogügylet kapcsán kötött szerződés megszűnése a kapcsolódó szerződések megszűnését is jelenti. A szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a követelések lejárttá válnak és elszámolásának van helye. A felek kötelesek a fennálló tartozásukat az elszámolás napját követő 8 napon belül egymás felé kiegyenlíteni.

4. Az Agro-Tipp No.1 Kft. jogosult arra, hogy a Vevőnek a vele szemben bármely jogcímen fennálló követelését esedékességkor a Vevővel szemben az Agro-Tipp No.1 Kft. javára fennálló követelésbe beszámítsa. Így az Agro-Tipp No.1 Kft.-nek jogában áll a Vevő által már befizetett gépvásárlási előleg, vagy egyéb vételárrész összegét a fennálló és időközben lejárttá vált alkatrész, szerviz, vagy másik gép vételára kapcsán fennálló vevői tartozásra elszámolni.

V. Szerződésszegés jogkövetkezményei

1.Amennyiben a Vevő 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy az Agro-Tipp No.1 Kft. jogosult a használati jogot megvonni és az adásvétel tárgyát az esedékes követelés teljes megtérítéséig a Vevőtől visszabirtokolni és felelős őrzésében tartani.

2. Az Agro-Tipp No.1 Kft. jogosult az adásvételi jogügylet kapcsán kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vevő a szerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi, így különösen:
a) 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és az Agro-Tipp No.1 Kft. felszólítása alapján a felszólító levélben megjelölt fizetési határidőben sem teljesít,
b) az Agro-Tipp No.1 Kft. megítélése szerint az adásvételi jogügyletet biztosító fedezet értéke csökken, vagy érvényesíthetőségének lehetősége veszélybe kerül és a Vevő ilyen tartalmú felszólítás ellenére sem biztosít más, megfelelő biztosítékot,
c) A Vevő ellen felszámolási-, illetve csődeljárás indul, vagy végelszámolási eljárást kezdeményez,
d) az Agro-Tipp No. Kft. tudomására jut, hogy Vevő harmadik személyekkel szembeni fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a vagyonára vezetett végrehajtás sikertelen marad,
e) A Vevő a szerződéskötéskor nem helytálló vagy hiányos információt szolgáltatott,
f) a Vevő gazdálkodási körülményeiben olyan változás állt be, amely az Agro-Tipp No.1 Kft. megítélése szerint veszélyezteti a fizetési kötelezettségek teljesítését,
g) az adásvétel tárgyát a Vevő nem biztosítja.

3. A felmondás időpontjában a Vevő használati jogosultsága megszűnik és köteles az adásvétel tárgyát haladéktalanul rendeltetésszerű, használatra alkalmas tiszta állapotban valamennyi tartozékával és okiratával együtt az Agro-Tipp No.1 Kft. képviselőjének a megjelölt helyen átadni. A felmondás a fennálló tartozást és valamennyi járulékát lejárttá teszi, melynek tényét és annak összegszerűségét a Vevő mindenkor elismeri, azt nem vitatja. A Vevő a felmondást követően a fennálló tartozását az Agro-Tipp No.1 Kft. részére haladéktalanul megfizeti.

4. Ha a Vevő az adásvétel tárgyát a V.3. pontban írtak szerint nem adja át, úgy az Agro-Tipp No.1 Kft.-t megilleti a gép birtokbavételének és elszállításának joga, melynek költségét a Vevő köteles viselni. A Vevő a gép visszabirtoklásának lehetőségét köteles biztosítani, az Agro-Tipp No.1 Kft. képviselőjének, illetve megbízottjának eljárása nem minősül birtokháborításnak és nem valósít meg a Btk.-ban szabályozott tényállást.

5. A Vevő tudomásul veszi, amennyiben a gépet a VI.3. pontban írtak szerint nem adja át az Agro-Tipp No.1 Kft.-nek vagy képviselőjének, hanem azzal továbbra is sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el és ellene az Agro-Tipp No.1 Kft. bűntető eljárást kezdeményez. A bűntető eljárás megindítása mellett az Agro-Tipp No.1 Kft. megindítja a szükséges polgári peres eljárást is, továbbá az érintett gépet a forgalomból kivonatja.

VI. Garancia, szavatossági jog

1. Az Agro-Tipp Kft. jótállási nyilatkozatát, a garanciális jogokat és kötelezettségeket az új gép szervizkönyve tartalmazza. A Vevő e vonatkozásban a szerződési feltételeket megismerte és ennek tudatában szerződik. A Vevő tudomásul veszi, hogy a gyártó, vagy a tartozékot szállító partner (pl.: beépített riasztó, központi zár, stb.) garanciális kötelezettsége esetén az Agro-Tipp No.1 Kft. a Vevővel szemben fennálló garanciális kötelezettségének teljesítési időpontja akkor következik be, amikor a hibáért felelős gyártó, illetve szállító az Agro-Tipp No.1 Kft. felé teljesít.

2. Az Agro-Tipp No.1 Kft. a nem általa végzett szervízszolgáltatás, illetve nem megengedett minőségű alkatrész beépítése kapcsán garanciát nem vállal, a szavatossági jogok érvényesítését kizárja.
Hitel vagy lízing igénybevételével vásárolt gép esetén a szavatossági igény érvényesítésére a vonatkozó szerződés rendelkezései az irányadóak.

3. A Felek megállapodása alapján, azon gépek esetén, ahol a gyártó nyilatkozik a garanciális és szavatossági jogok átvállalásáról, ilyen jellegű igényét a Vevő közvetlenül a gyártóval szemben köteles érvényesíteni.

4. A Felek megállapodnak abban, hogy használt gép vásárlása kapcsán a Vevő szavatossági igényének érvényesítéséről lemond. A gép vételárának meghatározásánál a vevői joglemondásra az Agro-Tipp No.1 Kft. tekintettel van, felek ennek tudatában szerződnek.

5. Hitel vagy lízing igénybevételével vásárolt gép esetén a szavatossági igény érvényesítésére a vonatkozó szerződés rendelkezései az irányadóak.

VII. Egyéb rendelkezések

1. A szerződés csak írásban, a felek kölcsönös megegyezésével módosítható.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Agro-Tipp No.1 Kft. az általa értékesített és szervizelt gépeken logo-ját matricával elhelyezheti.

3. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, (részleges érvénytelenség) az a szerződés további részeinek érvényességét nem érinti.

4. A Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződéskötés kapcsán megismert személyes adatait az Agro-Tipp No.1 Kft. nyilvántartásában feldolgozza, továbbá hirdetési- és reklámlehetőségekkel kapcsolatban megkeresse.

5. Az Agro-Tipp No.1 Kft. fenntartja a jogot, hogy az üzletpolitikájának megfelelően egyes ügyletek esetében – saját döntése alapján – jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő, egyedi elbírálást alkalmazzon. Az Agro-Tipp No.1 Kft. fenntartja továbbá a jogot, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat a jogszabályok és hatósági rendelkezések, vagy az adott értékesítésre, illetve szerződő partnerre vonatkozó kockázat változását felismerve, ahhoz, valamint saját üzletpolitikájához igazítva egyoldalúan módosítsa. A módosulásról a hatályba lépése előtt 15 nappal köteles a szerződő partnert ajánlott levélben értesíteni. Amennyiben a Vevő a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Az ÁSZF módosítása a hatályba lépésétől kezdve vonatkozik valamennyi fennálló jogügyletre.

6. A felek a szerződésből fakadó vitákat békés úton kísérlik meg rendezni. Bírósági jogviták esetére a Szekszárdi Városi Bíróság, illetve a Tolna Megyei Bíróság alkalmazását kötik ki. Az ÁSZF-ben nem érintett kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerték, megértették, és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Fenti Általános Szerződési Feltételek 2012. június 1. napjától lépnek hatályba.